Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk

logo

 

kontejneryTento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Jihočeského kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

 

Cílem realizace projektu je:

- zvýšení efektivity sběru tříděného odpadu,

- samostatný sběr tříděného komunálního odpadu,

- lepší nakládání s odpady,

- možné budoucí rozšíření spádové oblasti o další obce


Důsledek realizace projektu: Zvýšení množství separovaného odpadu - papír, sklo, plasty, bioodpad, který nebude skládkován ani spalován, ale bude využit k opětovnému materiálovému využití.


Celkové způsobilé výdaje:  3 961 984 Kč 

Dotace EU: 3 367 686  Kč (85%)

Příspěvek příjemce podpory: 594 298 Kč (15 %)


Datum zahájení realizace projektu: 29. 3. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 27. 6. 2018

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Vimperk

příroda