Územní studie na "veřejné prostranství Vimperk - ulice 1. máje a Pivovarská"

Logo irop

studieProjekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004571

Hlavní cíl projektu je zpracování územně plánovacího podkladu (územní studie), který ověří možnosti a podmínky využití území v lokalitě ulic 1. máje a Pivovarská ve městě Vimperk.

Stručný popis projektu: Obsahem projektu je zpracování územně plánovacího podkladu (územní studie veřejné infrastruktury), která bude základním materiálem pro úpravu ulice 1. máje a ulice Pivovarská v centru města Vimperk a měla by řešit především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem. Ve studii je podrobněji řešeno 6 dílčích významných lokalit – viz obrázek.

Termín realizace: 05.09.2016 – 31.10.2017

Celkový rozpočet projektu: 671 000,00 Kč

Výše podpory z EFRR a státního rozpočtu: 603 900,00 Kč (EFFR 570 350,00 Kč, státní rozpočet: 33 550,00 Kč)

Specifické cíle:

  • Navržení podrobného dispozičního a prostorového uspořádání dílčích lokalit, které jsou zahrnuty do zpracování řešené komplexní územní studie prostor ulic 1. máje a Pivovarská
  • Vytvoření analyticko-koncepčního materiálu, který bude využitelný při dalším plánování rozvoje dílčích lokalit nacházejících se na a podél řešené osy města Vimperk
  • Vytvoření plnohodnotného plánovacího podkladu využitelného pro následné zadání navazujících kroků v podobě stavebních projektových dokumentací pro územní a stavební řízení, dle kterých budou jednotlivá místa v území revitalizována
  • Zajistit pro celé řešené území definování koncepce údržby zeleně, standardu povrchů ploch, parametry a vzhled mobiliáře, zajistit sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru
  • Zajistit úzkou provázanost řešení navrženého v předmětných lokalitách s územním plánem města Vimperk
  • Analyzovat a definovat veřejné prostranství kolem ulice 1. máje a ulice Pivovarská jako ucelené urbanistické kostry města s řadou významných prostranství a objektů občasné vybavenosti
  • Analyzovat majetkoprávní souvislosti pozemků v celém řešeném území, které mohou představovat zásadní limity budoucího využití a uspořádání ploch v celé vymezené oblasti
  • Posílit zapojení obyvatel města do veřejného dění a rozvojového plánování (prezentovat koncepci jako přehledný dokument pro občany města s možností zapojit se do plánování uspořádání a využití ploch v řešené části města)

studie 2